ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ลดขั้นตอนการปฎิบัติงานราชการ
กิจการสภาและรายงานการประชุม
ตรวจสอบและควบคุมภายใน
 
     
   
     
 
ที่ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบ
การพิจารณา

ระยะเวลา
การให้บริการ

หมายเหตุ
1 จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี (ภ.ด.ส.7,ภ.ด.ส.6)

2. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร

3. ผู้มีหน้าทีเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษี
1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

2.ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (เดิม) (ภ.ร.ด.12)
3.เอกสารสิทธิ์ สำเนาโฉนด น.ส.3 น.ส.3ก หรือ ภ.บ.ท.5 (เดิม)
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.ใบขออนุญาติก่อสร้าง (ถ้ามี)
10 นาที/ราย กรณีรายเก่า
2 จัดเก็บภาษีป้าย 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1 ) พร้อมเอกสารประกอบ

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 3.  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน  (ภ.ป.7)
1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

2.ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้าย (ภ.ป.7)
5 นาที/ราย กรณีรายเก่า
3 การขออนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต
1. ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ ก.อ.1)

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

3.เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่ แล้วพิจารณาออก ใบอนุญาตฯ (แบบ ก.อ.2)
1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

2. แผนผังหรือแบบแปลนต่างๆ (ถ้ามี)

3. ใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์
10 วัน/ราย  
4 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.) 1.ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหาร (แบบ ส.อ.1)

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต

2. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการ หากไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาตประกอบ

3. สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่

4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล)

5. สำเนาใบอนุญาตปลุกสร้างอาคารที่ใช้แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร

6. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถดำเนินการด้วยเอง
10 วัน/ราย  
5 การแจ้งยกเลิกกิจการ 1. เจ้าของกิจการยื่นคำร้องขอหยุดประกอบกิจการ

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน

2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล)
   
6 การขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ขุดดิน และถมดิน พ.ศ.2543 1. ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน (แบบ ขถด.1) โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วน

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
1. สำเนาแผนผังบริเวณที่จะทำการขุดดิน ถมดิน และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดิน และที่ดินบริเวณข้างเคียง พร้อมทั้งวิธีการขุดดินหรือถมดิน จำนวน 3 ชุด

2. สำเนารายการคำนวณวิธีการป้องกันการพังทลายของดิน จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นบุคคลธรรมดา จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล จำนวน 1 ฉบับ

6. หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดินให้บุคคลอื่นไปยื่นใบแจ้งการขุดดิน/ถมดินต่อเจ้าหน้าที่

7. หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดินในกรณีที่เจ้าของที่ดินให้บุคคลอื่นแจ้งการขุดดิน/ถมดิน

8. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพร้อมสำเนาใบอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด

9. หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานพร้อมสำเนา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด

10. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
3 วัน/ราย  
7 การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 1. ประชาชนเขียนคำร้องขอ

2. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่รับผิดชอบ

3.หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบ

4.แจ้งผลการดำเนินการแก่ประชาชน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชม./ราย  
8 การช่วยเหลือสาธารณภัย 1. ประชาชนเขียนคำร้องขอ

2. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่รับผิดชอบ

3.หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบ

4.แจ้งผลการดำเนินการแก่ประชาชน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

24 ชั่วโมง

 
9 การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 1. ประชาชนเขียนคำร้องแจ้งเหตุ/ร้องทุกข์

2. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่รับผิดชอบบรรเทาความเดือดร้อน

3.หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบบรรเทาความเดือดร้อน

4.แจ้งผลการดำเนินการแก่ประชาชน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. หลักฐานประกอบการร้องทุกข์
กำหนดระยะเวลา
ให้ อบต. แจ้งตอบ
การดำเนินการ
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ภายใน 7 วัน
 
10 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 1. ขอแบบฟอร์มจากเจ้าหน้าที่

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล

3. เจ้าหน้าที่ค้นหาข้อมูล

4. ต้องการสำเนาข้อมูล
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 นาที/ราย  
11 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 1. ประชาชนเขียนคำขอขึ้นทะเบียน

2. หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบ

3. แจ้งผลการดำเนินการแก่ประชาชน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นและผู้รับมอบอำนาจ

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นและผู้รับมอบอำนาจ
3 นาที/ราย  
12 การขึ้นทะเบียนผู้พิการ 1. ประชาชนเขียนคำขอขึ้นทะเบียน

2. หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบ

3. แจ้งผลการดำเนินการแก่ประชาชน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นและผู้รับมอบอำนาจ

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นและผู้รับมอบอำนาจ

3. บัตรประจำตัวผู้พิการ
3 นาที/ราย  
13 การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ 1. ประชาชนเขียนคำขอขึ้นทะเบียน

2. หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบ

3. แจ้งผลการดำเนินการแก่ประชาชน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นและผู้รับมอบอำนาจ

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นและผู้รับมอบอำนาจ

3. ใบรับรองแพทย์
3 นาที/ราย  
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา