ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ลดขั้นตอนการปฎิบัติงานราชการ
กิจการสภาและรายงานการประชุม
ตรวจสอบและควบคุมภายใน
 
     
   
     
 
    มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
    มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกระเจา เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ปรับปรุง)
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี (เเก้ไขเพิ่มเติม)
    ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี
    หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เทศบาล
    หลักเกณฑ์การบรรจุเเละการเเต่งตั้งบุคลากร
    หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของเทศบาล
    หลักเกณฑ์เเเละเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558
    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลห้วยกระเจา ประจำปีงบประมาณ 2565
    จรรยาบรรณของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกระเจา เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2565
    ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ปี 2564
    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
 
คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ pdf
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา