ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ลดขั้นตอนการปฎิบัติงานราชการ
กิจการสภาและรายงานการประชุม
ตรวจสอบและควบคุมภายใน
 
     
   
     
 
 
รายงานผลการปฏิบัติการลดการใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการปฏิบัติการลดการใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการบริการด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพ พ.ศ. 2564
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนขอดูกล้องวงจรปิด ประจำปี พ.ศ. 2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
รายงานสถิติผู็ใช้บริการชำระภาษี/ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานสถิติผู้มาใช้บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ/คนพิการ/เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานสถิติผู้มาใช้บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ/คนพิการ/เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานสถิติผู็ใช้บริการชำระภาษี/ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงายผลการตรวจสอบรายการงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกระเจา เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกระเจา เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 ไตรมาสที่ 2
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกระเจา เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการอบรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2563
ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564
รายงานสถิติผู้มาใช้ชำระภาษีและจดทะเบียนพาณิชย์ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานสถิติผู้มาใช้บริการชำระภาษีและจดทะเบียนพาณิชย์ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม 2564
1 | 2 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา