ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ลดขั้นตอนการปฎิบัติงานราชการ
กิจการสภาและรายงานการประชุม
ตรวจสอบและควบคุมภายใน
 
     
   
     
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาร 2565 ไตรมาสที่ 1
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกระเจา เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 ไตรมาสที่ 2
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการอบรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2563
ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564
รายงานสถิติผู้มาใช้ชำระภาษีและจดทะเบียนพาณิชย์ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานสถิติผู้มาใช้บริการชำระภาษีและจดทะเบียนพาณิชย์ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม 2564
ประกาศคุณธรรม-จริยธรรม 2564
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต 2564
จรรยาบรรณของพนักงาน 2564
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2564
สถิติผู้มาใช้บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ/คนพิการ/เด็กแรกเกิด ม.ค.-มี.ค. 2564
สถิติผู้มาใช้บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ/คนพิการ/เด็กแรกเกิด ต.ค.-ธ.ค. 2563
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 2564
รายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 2562
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562
การเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรั่ปชั่นสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเจ้าหน้าที่ ปี 2563
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก
1 | 2 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา