ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ลดขั้นตอนการปฎิบัติงานราชการ
กิจการสภาและรายงานการประชุม
ตรวจสอบและควบคุมภายใน
 
     
   
     
 
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลห้วยกระเจา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2562 - 2565
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1-4
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ 1 2562
รายชื่อผู้ร่วมประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (ประชุมสภาฯ 31 ต.ค.2561)
แผนท่องเทียวเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ประจำปี พ.ศ. 2559 - 2561
ประกาศคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนการจัดการพัสดุ ประจำปี 2558
1 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา