ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ลดขั้นตอนการปฎิบัติงานราชการ
กิจการสภาและรายงานการประชุม
ตรวจสอบและควบคุมภายใน
 
     
   
 
 
  “ตำบลน่าอยู่ มุ่งสุ่เกษตร ปศุสัตว์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี การศึกษาดี ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต บริหารงานมีประสิทธิภาพ”
  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

พันธกิจการพัฒนา

              พันธกิจที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของเทศบาลฯ ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
              พันธกิจที่   2   สร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ  
              พันธกิจที่   3   สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง   สมดุลและยั่งยืน   โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม  ให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร
              พันธกิจที่  4  พัฒนาประสิทธิภาพ   เพิ่มบทบาทของเทศบาลฯ   ในงานด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
              พันธกิจที่  5  ฟื้นฟู   อนุรักษ์   ส่งเสริม    มรดกทางวัฒนธรรม    ประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและเป็นที่สนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว
              พันธกิจที่  6  พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง   การบริหาร   และการปกครอง   ให้กับประชาชน   สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ  และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีในเทศบาลฯ
               พันธกิจที่  7 สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว  และพัฒนาการกีฬา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

  • การคมนาคมมีความสะดวก
  • ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
  • เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน  ประชาชนพึ่งพาตนเองได้  และปัญหาความยากจนลดลง
  • ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น
  • เพิ่มพูนการเรียนรู้ของชุมชน    ธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
  • เทศบาลตำบลห้วยกระเจา สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุด
  • ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่  และปรับปรุงป่าเสื่อมโทรม
  • การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
  • มีทรัพยากรน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรมที่เพียงพอ ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น  ลดผลกระทบจากน้ำท่วม และฝนแล้ง 
1 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา