ประกาศราคากลาง ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ สายทางหมู่ที่ 18 บ้านโกรกแสลบ - หมู่ที่ 10 บ้านอุดมสุข [ 21 ก.ย. 2565 ]