ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 13 ม.ค. 2565 ]