สาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) [ 11 ม.ค. 2565 ]