สาระสำคัญของสัญญาจัดวซื้อคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) [ 10 ม.ค. 2565 ]