ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) [ 18 พ.ย. 2564 ]