โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทำการเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 10 (สายบ้านนายสิงห์ ดีเหมาะ – นายยนต์ แซ่ลู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2563 ]