สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดืน มิถุนายน 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]