ประกาศโครงการวางท่อส่งน้ำเข้าเมนประปาหมู่บ้านจากหมู่ที่ 6 บ้านหัวอ่างเชื่อมต่อหมู่ที่ 1 บ้าสนซ่องตำบลห้วยกระเจา [ 10 มี.ค. 2563 ]