โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งมังกระหร่า ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี [ 29 มี.ค. 2562 ]