โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ต.ห้วยกระเจา [ 19 ม.ค. 2561 ]