แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 7 ต.ค. 2558 ]