ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมอบรมและสมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานบริการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]