รับเงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี [ 10 พ.ค. 2565 ]

              

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายสิริพงศ์ สืบเนียม นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา มอบหมายให้ นายอภิชาติ สืบศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา เป็นตัวแทนรับเงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี