นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายจรินทร์ อิ้วสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี นายอำเภอห้วยกระเจา นายอำเภอพนมทวน ลงพื้นที่อำเภอห้วยกระเจาเพื่อศึกษาข้อมูลโครงการน้ำบาดาล [ 25 พ.ย. 2564 ]

              

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.30 น. นายสิริพงศ์ สืบเนียม นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจาพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ ผู้นำท้องที่ ตำบลห้วยกระเจาให้การต้อนรับ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายจรินทร์ อิ้วสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี นายอำเภอห้วยกระเจา นายอำเภอพนมทวน ลงพื้นที่อำเภอห้วยกระเจาเพื่อศึกษาข้อมูลโครงการน้ำบาดาล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้ เพื่อวางแผน ต่อยอด โครงการฯ แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเห็นว่าโครงการน้ำบาดาลอันเนื่องมาจากพระราชดิมีปริมาณน้ำเป็นจำนวนมาก และตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่ดี สามารถที่จะส่งน้ำปริมาณมากนี้สู่ประชาชนทั้งพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา และพื้นที่ข้างเคียงในเขตอำเภอพนมทวน ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่มีมาอย่างยาวนานและจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ซึ่งในขั้นตอนต่อไปจะได้มอบหมายให้ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเร่งสำรวจ วางแผน ออกแบบการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำ เพื่อทางจังหวัดจะได้เร่งจัดทำคำของบประมาณดำเนินการต่อไป โดยมีนางสาวปราณี รักษาบุญ นักธรณีวิทยาชำนาญการ จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) ที่ได้รับมอบหมายจาก นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นผู้บรรยายสรุปโครงการ ที่ บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 และ บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี