งานบริการรถกระเช้า ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]

              

งานบริการรถกระเช้า ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3,6,14,19,21 ตำบลห้วยกระเจา ตามคำร้องแจ้งซ่อม และตัดกิ่งไม้บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยกระเจา