มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (อัคคีภัย) ให้กับนายประทวน พิกุลแก้ว หมู่ที่ 15 บ้านไพรงาม ปี 2564 [ 13 ม.ค. 2564 ]

              

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสิริพงศ์ สืบเนียม นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา นายวิโรจน์ สืบดา รองนายกฯ นายอภิชาติ สืบศักดิ์ รองนายกฯ นายสาโรช ใจชื้น ที่ปรึกษานายกฯ นายฐิติพัฒน์ เชื้อทอง เลขานุการนายกฯ นายปราณี ลำเภา ปลัดเทศบาล นายธารณรัฐน์ นพรัธษ์ธาดา หัวหน้าสำนักปลัด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (อัคคีภัย) ให้กับนายประทวน พิกุลแก้ว หมู่ที่ 15 บ้านไพรงาม จำนวนเงิน 58,900 บาท