สำรวจแหล่งน้ำใต้ดิน เพื่อนำมาใช้อุปโภค บริโภค ให้กับประชาขชนที่ประสบภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง) ม.5 20 11 12 ตำบลห้วยกระเจา ปี 2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]

              

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสิริพงศ์ สืบเนียม นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา มอบหมายให้นายวิโรจน์ สืบดา รองนายกฯ นายสาโรช ใจชื้น ที่ปรึกษานายกฯ นายฐิติพัฒน์ เชื้อทอง เลขานุการนายกฯ ลงพื้นที่หมู่ที่ 5,20,12,11 ตำบลห้วยกระเจา ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี และคณะ สำรวจแหล่งน้ำใต้ดิน เพื่อนำมาใช้อุปโภค บริโภค ให้กับประชาขชนที่ประสบภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง)