ต้อนรับ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และคณะ [ 11 ม.ค. 2564 ]

              

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสิริพงศ์ สืบเนียม นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา พร้อมด้วย นายวิโรจน์ สืบดา รองนายกฯ นายสาโรช ใจชื้น ที่ปรึกษานายกฯ นายฐิติพัฒน์ เชื้อทอง เลขานุการนายกฯ นายปราณี ลำเภา ปลัดเทศบาล นายธารณรัฐน์ นพรัธษ์ธาดา หัวหน้าสำนักปลัด นายทรงศักดิ์ แววกิ่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และปลัดอำเภอห้วยกระเจา ร่วมต้อนรับ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และคณะ ลงพื้นสร้างความเข้าใจการดำเนินการตามโครงการจัดหาแหล่งน้ำให้ประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ณ หมู่ที่ 7 บ้านเขาศาลา หมู่ที่ 12 บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 17 บ้านโกรกสมอ และหมู่ที่ 19 บ้านทุ่งคูณ ทางเทศบาลตำบลห้วยกระเจาขอเป็นตัวแทนของชาวตำบลห้วยกระเจา ขอขอบพระคุณท่านอธิบดีและคณะเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ