ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ถึงเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง ประจำปี 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]

              

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

ปี 2562/2563 งวดที่ 11