ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี [ 12 ต.ค. 2563 ]

              

ด้วยสำนักงานสถิติแห่งชาติจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่าง ๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2563