ประชุมการแสดงความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]

              

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ประชุมการแสดงความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยกระเจา