ดำเนินการพ่นหมอกควัน ตามหนังสือ รพ.สต.บ้านไพรงาม ที่ กจ 0032.13.3/11 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]

              

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพ่นหมอกควันบริเวณบ้าน น.ส.กัญญารัตน์ มั่งคั่ง และบริเวณใกล้เคียง หมู่ที่ 7 บ้านเขาศาลา ตามหนังสือขอความอนุเคราะห์พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก จาก รพ.สต.บ้านไพรงาม ลงวันที่ 10 มกราคม 2563