งานบริการรถกระเช้า วันที่ 19 ตุลาคม 2562 [ 19 ต.ค. 2562 ]

              

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่่กองช่างช่วยตัดกิ่งไม้บริเวณทางเข้าวัดทัพพระยา