งานบริการรถกระเช้า วันที่ 18 ตุลาคม 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]