ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]

              

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 1 บ้านซ้อง ตามคำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าฯ