ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 [ 7 ก.พ. 2562 ]

              

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านหัวอ่าง ตามคำร้องขอแจ้งซ่อมไฟฯ