ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]

              

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านทัพพระยา ตามคำร้องขอแจ้งซ่อมไฟฯ