มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 จำนวน 19 ราย [ 6 มิ.ย. 2561 ]