โครงการ "ทำบัตรประจำตัวคนพิการเคลื่อนที่" ประจำปี 2560 [ 2 พ.ค. 2560 ]