โครงการอบรมเส้นทางแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา ประจำปี 2560 [ 30 มี.ค. 2561 ]