กิจกรรมอบรมผู้เตรียมเข้าสู่วัยสุงอายุและผู้สูงอายุให้มีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองได้ตามสุขภาวะ [ 13 ก.พ. 2561 ]

              

ณ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา