โครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรสานตะกร้าเชือกมัดฟาง ประจำปี 2561 [ 23 ม.ค. 2561 ]

              

ระหว่างวันที่ 23 - 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5 บ้านเขากรวด