โครงการคืนดินดีสู่ขุนเขา ปี 2560 [ 22 ธ.ค. 2560 ]

              

ณ วัดทิพย์สุคนธาราม ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี