ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม ประจำเดือน กันยายน 2560 [ 20 ก.ย. 2560 ]

              

นายอภิชาติ สืบศักดิ์ รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี ให้ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม

ณ วัดพงษ์ไพบูลย์ หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งมังกะหร่า ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กองคลังออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกรับเรื่องร้องทุกข์เคลื่อนที่ด้วย