ขอแจ้งปิดน้ำประปาชั่วคราว ประจำเดือน มิถุนายน 2560 [ 7 มิ.ย. 2560 ]

              

ข่าวกิจการประปาของเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 

ขอแจ้งการปิดน้ำประปาชั่วคราวในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เนื่องจากจะมีการปรับปรุงแนวท่อประปา ทางเทศบาลฯ ขอให้ผู้ใช้น้ำประปาสำรองน้ำไว้ให้เพียงพอ 

และต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย