ขอเชิญเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ รับวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย ประจำปี 2559 [ 9 ธ.ค. 2559 ]