ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
   
     
 
 
>> สถิติผู้มาใช้บริการรับชำระภาษี ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2563 ไตรมาส 3 : มาตรา 9
>> สถิติผู้มาใช้บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3 : มาตรา 9
>> สถิติผู้มาใช้บริการรับชำระภาษี ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2563 ไตรมาส 2 : มาตรา 9
>> สถิติผู้มาใช้บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 : มาตรา 9
>> สถิติผู้มาใช้บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 : มาตรา 9
>> สถิติผู้มาใช้บริการรับชำระภาษี ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2563 ไตรมาส 1 : มาตรา 9
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เมย-2562 : มาตรา 7
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-มีค-2562 : มาตรา 7
>> สรุปผลและสถิติผู้ขอเข้ารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร : มาตรา 7
>> อำนาจหน้าที่เทศบาล : มาตรา 7
>> สถิติการขอข้อมูล 2562 : มาตรา 7
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-กพ- 2562 : มาตรา 7
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-มค-2562 : มาตรา 7
>> แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ : มาตรา 7
>> แผนผังขั้้นตอน : มาตรา 7
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ธค-2561 : มาตรา 7
>> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : มาตรา 9
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-พย-2561 : มาตรา 7
>> สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : มาตรา 9
>> สถิติผู้มาใช้บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 4 : มาตรา 9
>> สถิติผู้มาใช้บริการรับชำระภาษี ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 4 : มาตรา 9
>> สถิติผู้มาใช้บริการรับชำระภาษี ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3 : มาตรา 9
>> สถิติผู้มาใช้บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3 : มาตรา 9
>> พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ.2519 : มาตรา 7
>> มาตราฐานการให้บริการสาธารณะ : มาตรา 7
>> สถิติผู้มาใช้บริการรับชำระภาษี ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2 : มาตรา 9
>> สถิติผู้มาใช้บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2 : มาตรา 9
>> คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ : มาตรา 7
>> พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : มาตรา 9
>> สถิติผู้มาใช้บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 : มาตรา 9
>> สถิติผู้มาใช้บริการรับชำระภาษี ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 : มาตรา 9
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ตค-2561 : มาตรา 7
>> พระราชกฤษฎีกา ระเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542 : มาตรา 7
>> พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 : มาตรา 7
>> คู่มือการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก : มาตรา 9
>> แผนผังขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์ : มาตรา 9
>> พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ (ฉ่่บับที่ 2) พ.ศ. 2553 : มาตรา 7
>> พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 : มาตรา 7
1 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา