ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
          กองการศึกษา             


 

นายปราณี ลำเภา
ปลัดเทศบาลฯ

 

น.ส.สุมาลี กนกศรีวิเชียร
รองปลัดเทศบาลฯ

 

        

นายสายันต์ จินดาพันธุ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

น.ส.พยง  สืบดา
ครู ค.ศ.1

น.ส.ลูกคัด คงนะ
ครู ค.ศ.1

นางบุญรอด พวงเงิน
ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก


น.ส.อัชราพร  จินดาพันธุ์ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางแจ่ม คำปาน
ครูผู้ดูแลเด็ก

น.ส.ลำยวง พูนขวัญ
ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก

น.ส.ชญานิศ ใคร่ครวญ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

น.ส.ชลธิชา สืบบุก
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กนายวิเชียร  ต้นกิตติลาภ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

น.ส.กิ่งกาญจน์ โพธิ์ทอง
คนงานทั่วไป

 

 


 

 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา