ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาสามปี    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
          กองช่าง         


 

นายปราณี ลำเภา
ปลัดเทศบาลฯ

 

 

น.ส.สุมาลี กนกศรีวิเชียร
รองปลัดเทศบาลฯ

 

 

นายทรงศักดิ์ แววกิ่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นายกฤษฏา สืบเนียม
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายปฏิภัทร นกดำ
นายช่างโยธา

นางพนิษฐา แววกิ่ง
จพง.ธุรการ

นายรังสรรค์ สืบศักดิ์
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายสมาน บุตรพุ่ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

น.ส.พันธุ์ทิพย์ สุขธูป
คนงานทั่วไป

นายไพศาล เชียงทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา
   

นายภาณุพงศ์ สืบดา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา

น.ส.ภัทราพร สืบดี
      คนงานทั่วไป  
 


นายนันทพัทธ์  แสงทอง
คนงานทั่วไป


นายมนตรี อ่อนตีบ
คนงานทั่วไป

 


นางดารณี  ถาวร
คนงานทั่วไป

 

 

นายวิชาญ ทองดอนน้อย
คนงานทั่วไป

 

นายนพเก้า เขียวลี
คนงานประจำรถขยะ

นายวุฒิชัย สืบดา
คนงานประจำรถขยะ

นายประสิทธิ์ คำปาน
คนงานประจำรถขยะ


 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71160  

 2015 huikrachao.go.th, All rights : ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285 email : banrow_2547@hotmail.co.th